Voorwaarden aanvraag

Aanvraag indienen
Alleen aanvragen die d.m.v. het aanvraagformulier op de website bij de Stichting Jongbloed Foundation zijn ingediend kunnen in behandeling worden genomen.

Welke organisaties komen in aanmerking?
De Jongbloed Foundation ondersteunt organisaties en initiatieven met een beperkte omvang, die geen politiek of religieus karakter hebben en zonder winstoogmerk werken. De stichting De Jongbloed Foundation richt zich op de hele wereld waarbij de focus ligt op in Twente gevestigde initiatieven die tot doel hebben maatschappelijk functioneren te veraangenamen of te verbeteren.

Duur
De (financiële) steun vanuit de Jongbloed Foundation is tijdelijk: de steun moet binnen de twaalf maanden na de ondertekening van de "sponsorovereenkomst" worden gebruikt.

Wat bevat een aanvraag?
In hoeverre de Jongbloed Foundation een aanvraag voor (financiële) ondersteuning zal toekennen wordt bepaald op basis van een projectvoorstel van het betreffende initiatief. Dit projectvoorstel (aanvraag) dient door de aanvrager te worden opgeteld.

Het projectvoorstel (aanvraag) dient in ieder geval een aantal verschillende zaken te bevatten:
Gegevens van de aanvrager;
Omschrijving van het algemene doel van de aanvrager;
Omschrijving van de specifieke aanvraag (waarvoor wordt financiële ondersteuning gevraagd);
Het bedrag dat wordt gevraagd;
Een begroting c.q. onderbouwing van het bedrag.

Na indiening aanvraag

Na de ontvangst van uw aanvraag zal de aanvraag bij de Jongbloed Foundation intern worden behandeld en beoordeeld. De beoordeling van de aanvraag vindt plaats op basis van formele criteria en inhoudelijke aspecten van de aanvrager. Indien nodig kan de Jongbloed Foundation nadere informatie opvragen bij de aanvrager. Het bestuur besluit uiteindelijk over de aanvraag.

Na toekenning aanvraag
Wanneer de Jongbloed Foundation uw aanvraag “goedkeurt” of omarmt zal e.e.a. nader worden geformaliseerd. De financiering van uw aanvraag wordt schriftelijk bevestigd onder de volgende op te leggen voorwaarden:

Het doel en looptijd van het project;
De (jaarlijks) toe te kennen bijdrage; 
De (jaarlijkse) verantwoordingsplicht. Er wordt een financiële verantwoording van de bestede bedragen gevraagd;
De financiële ondersteuning moet daadwerkelijk worden uitgegeven en mogen niet worden gebruikt voor het vormen van voorzieningen of iets dergelijks; 
Indien er sprake is van ondersteuning over meerdere perioden dan wordt er een nieuwe termijn betaald als is vastgesteld dat financiële verantwoording is gedaan en is vastgesteld dat de gelden binnen de gemaakte afspraken zijn besteed;
De ondersteuning in jaar één en jaar twee worden verstrekt op basis van de begroting. In jaar drie wordt de financiële ondersteuning verstrekt op basis van de verantwoording van jaar één. Niet uitgegeven gelden worden verrekend;
Jaarlijks zal er een evaluatiegesprek tussen de stichting en de betreffende organisatie plaatsvinden;
Het bestuur van de Jongbloed Foundation kan afwijken van de regeling zoals geformuleerd mits dit vanuit het bestuur van de Jongbloed Foundation goed gemotiveerd is.

Foto's, video's en verslagen
De Jongbloed Foundation ontvangt rechtenvrije foto's, video's en een verslag van hetgeen is georganiseerd dan wel is ondernomen. De Jongbloed Foundation zal deze materialen gebruiken voor haar eigen communicatiekanalen (w.o. website en social media).
 
Overig
Indien er in een bepaalde periode meer aanvragen zijn dan het bestuur van de Foundation kan honoreren, zal het bestuur prioriteiten stellen.
Tegen een besluit van het bestuur van de Jongbloed Foundation kan door de aanvrager of andere belanghebbenden geen bezwaar of beroep worden aangetekend.
De aanvrager wordt uiteraard in kennis gesteld over het besluit van zijn of haar aanvraag. Indien de het besluit "negatief" is, zal dat worden gecommuniceerd met de aanvrager. Daar zal het dan bij blijven en er zal met aanvrager niet nader worden gecorrespondeerd.
Indien de aanvraag wordt afgewezen kan door aanvrager in dat kalenderjaar voor hetzelfde doel niet opnieuw een aanvraag worden ingediend.

»

2019 © - Jongbloed Foundation